Avís Legal

1. Dades de l’empresa

www.acaudit-consulting.com (el lloc web) és un producte de ACAUDIT CONSULTING, S.L.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), a continuació s’exposen les dades identificatives del responsable d’aquest lloc web:

Nom del lloc web: ACAUDIT‐CONSULTING.COM
Denominació social: ACAUDIT CONSULTING, S.L.
NIF: B08990715
Domicili social: Ronda General Mitre 126, 2º2ª
Correu electrònic de contacte: info@acaudit‐consulting.com
Núm. de telèfon: 932183830
Dades d’inscripció al Registre Mercantil:
Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en el tom 30086 foli 153 fulla B80847, inscripció 11.

2. Objecte

Aquest avís legal té per objecte establir les condicions generals que regulen l’accés i ús general del present lloc web per part de tots els usuaris, de tal manera que l’accés i l’ús d’aquest implica necessàriament la subjecció i acceptació de les condicions generals incloses en aquest Avís Legal.

Per aquest motiu, ACAUDIT CONSULTING, S.L. recomana que l’usuari les llegeixi amb deteniment cada cop que vulgui entrar i fer ús de l’esmentada pàgina web, ja que poden produir-se canvis. En aquest sentit, ACAUDIT CONSULTING, S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense la necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis d’aquestes condicions generals d’accés i ús i, en general, de tots els elements que integren el disseny i la configuració d’aquest lloc web.

3. Ús 

En cas que l’usuari es registri per a la contractació o adquisició d’un servei ofert en aquest lloc web, l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre es dotés l’usuari amb una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-la en secret per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables d’una adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que, si s’escau, els siguin subministrats per ACAUDIT CONSULTING, S.L. i es comprometen a no cedir-ne l’ús a tercers, sigui de forma temporal o permanent, ni a permetre’n l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari l’ús il·lícit dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri per a aquest efecte una contrasenya a causa d’un ús no diligent o de la pèrdua d’aquesta per l’usuari. En virtut de l’estipulat anteriorment, és obligació de l’usuari notificar de forma immediata la direcció de contacte de ACAUDIT CONSULTING, S.L. sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ho són el robatori, l’extraviament o l’accés no autoritzat a aquests, amb el fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, ACAUDIT CONSULTING, S.L. quedarà exempta de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

L’ús de qualsevol persona d’aquest lloc web li atribueix la condició d’usuari, acceptant que l’esmentat ús és sota la seva exclusiva responsabilitat, per la qual cosa l’usuari es compromet a observar diligentment i fidel qualsevol instrucció addicional impartida per ACAUDIT CONSULTING, S.L. o per personal autoritzat de ACAUDIT CONSULTING, S.L. relativa a l’ús d’aquest lloc web i dels seus continguts.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que ACAUDIT CONSULTING, S.L. posa a la seva disposició per dur a terme activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions generals. Per tant, l’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

  • Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
  • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  • Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

En qualsevol cas, ACAUDIT CONSULTING, S.L. no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi accedit al portal o l’hagi utilitzat de forma indeguda o negligent.

4. Propietat Intel·lectual

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, imatges, gràfics, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (en endavant, “els continguts”), són propietat intel·lectual i industrial de ACAUDIT CONSULTING, S.L. o, si s’escau, de tercers. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de ACAUDIT CONSULTING, S.L. o, si s’escau, de tercers.

Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició interactiva, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels CONTINGUTS, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat expressament i per escrit pel titular dels drets corresponents. ACAUDIT CONSULTING, S.L. es reserva l’ús d’accions judicials civils i/o penals contra les persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin qualsevol dels drets de propietat industrial i intel·lectual esmentats.

ACAUDIT CONSULTING, S.L. es compromet a complir les condicions esmentades anteriorment per garantir l’ús correcte del contingut del lloc web, exercint qualsevol acció civil o penal necessària en cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

5. Enllaços a aquest portal

L’usuari que vulgui introduir un enllaç des de la seva pròpia pàgina web a aquest portal haurà d’estar prèviament autoritzat per escrit per part de ACAUDIT CONSULTING, S.L.

6. Responsabilitats i garanties

ACAUDIT CONSULTING, S.L. no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació que es prestin a través d’aquest lloc web.

En conseqüència, ACAUDIT CONSULTING, S.L. no garanteix ni es fa responsable de:

  • La continuïtat dels continguts d’aquest lloc web.
  • L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
  • L’absència de virus i/o altres components perjudicials al present lloc web o al servidor que l’alberga.
  • La invulnerabilitat d’aquest lloc web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin.
  • La falta d’utilitat o rendiment dels continguts d’aquest lloc web.
  • Els danys o perjudicis que causi, a ell mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que ACAUDIT CONSULTING, S.L. estableix al present lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de ACAUDIT CONSULTING, S.L.

No obstant això, ACAUDIT CONSULTING, S.L. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del present lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components perjudicials als usuaris. En qualsevol cas, ACAUDIT CONSULTING, S.L. no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi accedit al portal o l’hagi utilitzat de forma indeguda o negligent.

7. Legislació i jurisdicció aplicable

Les relacions establertes entre ACAUDIT CONSULTING, S.L. i l’usuari es regiran pel que dictamini la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. La llei espanyola serà l’única aplicable. Pels casos en què la normativa prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s expressament a un fur, ACAUDIT CONSULTING, S.L. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Copyright © ACAUDIT CONSULTING, S.L. Tots els drets reservats. 2020.