Comptable

Els nostres serveis inclouen:

  1. Confecció de la comptabilitat d'empreses i en règim simplificat d'autònoms
  2. Presentació d'autoliquidació trimestrals, mensuals i SII
  3. Confecció i Presentació dels llibres oficials (llibres de comptabilitat, llibre de socis, i actes), comptes anuals i memòria al Registre Mercantil
  4. Anàlisi i planificació financera i fiscal
  5. Assessorament