LEGAL


Oferim un assessorament jurídic mercantil ajustat a les peculiaritats de cada client (constitució i dissolució de societats; gestió de secretaries, acords d'inversió i de socis; modificacions estructurals, etc.) i per a tota mena de societats o entitats jurídiques nacionals o internacionals.

 • Dret societari
 • Planificació prèvia i constitució de societats mercantils i altres tipus d'entitats.
 • Redacció d'estatuts i pactes socials entre socis o membres d'una joint-venture.
 • Defensa dels interessos de socis majoritaris o minoritaris en conflictes societaris.
 • Control de filials a Espanya o a l'estranger; establiment d'estructures hòlding nacionals o internacionals.
 • Gestió de llibres oficials i serveis de secretaria jurídica.
 • Convocatòries i assistència a Juntes Generals.
 • Assessorament a consellers i administradors en relació a les seves responsabilitats legals.
 • Assessorament a socis respecte a l'exercici dels seus drets.
 • Disseny d'estructures de govern corporatiu.
 • Negociació i redacció de tot tipus de contractes mercantils.
 • Conflictes entre socis
 • Conflictes dels socis majoritaris respecte als gestors de l'empresa o socis minoritaris.
 • Conflictes dels socis majoritaris respecte als minoritaris o als gestors. Impugnació d'acords socials anul·lables o nuls.
 • Acció de responsabilitat social contra els administradors de fet o de dret.
 • Processos d'exclusió i/o de separació de socis en companyies de tota classe, inclús les professionals.
 • Accions penals per administració deslleial, apropiació indeguda o altres delictes societaris.
 • Redacció de pactes de socis per a prevenir situacions de conflicte així com dotant d'elements per a la solució d'aquests.
 • Govern corporatiu
 • Assessorament per a la preparació i celebració de juntes generals d'accionistes.
 • Informes anuals de govern corporatiu i de remuneració dels consellers.
 • Organització, estructura i funcionament del consell d'administració i de les seves comissions delegades.
 • Assessorament sobre retribució d'administradors i directius.
 • Preparació de reglaments de junta i consell i codis de conducta.

 

El nostre equip de professionals multidisciplinaris (advocats i economistes) compta amb una dilatada experiència en l'àmbit de les situacions de crisis empresarials; que els brinda un assessorament integral, tant jurídic com econòmic i financer, ja sigui la pròpia empresa concursada o els creditors.
 

 

Els nostres serveis comprenen:

 

 • Planificació estratègic-legal de les situacions de crisis i en la reorganització d'empreses i grups empresarials.
 • Assessorament en fases pre-concursals, a fi d'intentar aconseguir els acords necessaris amb els creditors per a superar la possible situació d'insolvència.
 • Reestructuracions i re-finançaments en situacions de crisi empresarial.
 • La preparació i direcció lletrada de concursos de creditors, i assessorament continuat en matèria concursal, incloent negociacions amb creditors, entitats financeres i proveïdors.
 • Representació i exercici d'accions en nom de creditors: reconeixement i impugnació de crèdits, incidents concursals, accions rescissòries.
 • Assessorament en matèria de responsabilitat dels administradors derivada de procediments d'insolvència.
 • Insolvències punibles.
Actuació com a Administradors Concursals nomenats pels Jutjats Mercantils d'Alacant, Barcelona, Girona i Tarragona

 


Oferim un assessorament integral en matèria de dret laboral i de la Seguretat Social tant a empreses com a particulars. Comptem amb una dilatada experiència en l'assistència lletrada davant els diversos òrgans administratius i de la jurisdicció social, tant en procediments individuals com col·lectius.

 • Aplicació i interpretació de convenis col·lectius
 • Negociació col·lectiva
 • Despengis de conveni
 • Reestructuració d'empreses
 • Reestructuracions laborals en el marc de procediments concursals
 • Modificació substancial de condicions i trasllats
 • Acomiadaments col·lectius (antigament coneguts com a Expedients de Regulació d'Ocupació o EREs)
 • Acomiadaments i sancions
 • Extinció de la relació laboral per causa objectiva
 • Mobilitat funcional
 • Mobilitat geogràfica i desplaçaments nacionals i internacionals


El nostre enfocament s'orienta a la prevenció, a fi d'anticipar-nos als possibles conflictes i evitar les conseqüències no desitjables des d'una perspectiva global (personal, familiar, fiscal, mercantil, immobiliari, …)

 

Els nostres serveis engloben:

 • Acords pre-nupcial
 • Capítols matrimonials
 • Testament i herència
 • Incapacitació legal i tutoria legal
 • Separació i divorci
 • Nul·litats matrimonials
 • Aliments d'origen familiar, càlcul de pensió d'aliments
 • Processos de jurisdicció voluntària, separació matrimonial de mutu acord
 • Divisió de la cosa comuna, separació de béns i liquidació del patrimoni comú, dissolució del règim econòmic matrimonial
 • Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) i pensió compensatòria
< Legal Penal Econòmic: Oferim tant a persones físiques com a persones jurídiques l'assessorament, la perícia i la defensa dels seus interessos (sigui exercint l’acusació en el seu nom, sigui defensant-los en l'acció penal contra ells dirigida) en l'àmbit dels denominats "delictes socioeconòmics”:
ÀREA PROCESSAL
1. Assistència lletrada tant a defenses com a parts acusadores en els delictes que afecten a:
a. El patrimoni i l'ordre socioeconòmic
b. Dret dels treballadors
c. Falsedats documentals
d. Delictes contra l'Administració Pública i contra l'Administració de Justícia, entre altres
Alta especialització en la direcció de la defensa penal de persones físiques i jurídiques imputades per la presumpta comissió de delictes contra la Hisenda Pública i/o contra la Seguretat Social.