Compte amb els estatuts socials: si el càrrec d'administrador és gratuït, les retribucions pagades, per qualsevol concepte, no són despesa deduïble en l'Impost de societats segons el Tribunal Econòmic

Compte amb els estatuts socials: si el càrrec d'administrador és gratuït, les retribucions pagades, per qualsevol concepte, no són despesa deduïble en l'Impost de societats segons el Tribunal Econòmic

Aquesta és una vella qüestió que torna a estar d'actualitat per dues recents resolucions del Tribunal Econòmic Administratiu Central (d'ara endavant TEAC):

 

*        La Resolució 5548/2018, de 8 d'octubre de 2019; i

*       La Resolució 3156/2019, de 17 de juliol de 2020.

 

En totes dues resolucions el TEAC nega que sigui deduïble, a l'efecte de l'Impost de societats (d'ara endavant IS), del pagat per una societat als seus administradors mercantils, quan aquests desenvolupen, a més, funcions o activitats de direcció o gerència per a aquesta, sobre la base de la teoria del vincle.


La teoria vincle neix de les Sentències de la Sala del Social, de data 26 de desembre de 2007, i de la Sala Civil, de data 18 de juny de 2013, del Tribunal Suprem que estableix que: “les activitats de gestió i administració o d'alta direcció d'una societat prestades en el marc d'unes relacions laborals pels qui, al seu torn, són administradors o consellers d'aquesta, queden subsumides i absorbides per les quals aquestes persones han de prestar per les seves obligacions mercantils com a administradors o consellers de tal societat”. Per a ser fiscalment deduïbles les quantitats que una societat pogués pagar als seus administradors o consellers, la possibilitat d'abonar tals retribucions haurà de constar expressament en els estatuts d'aquesta societat; cas contrari:
 

*       ÉS DEDUÏBLE: les quantitats pagades als administradors o consellers que presten a la societat serveis com a treballadors amb funcions ordinàries o com a professionals, les quantitats que retribueixin tals serveis sí que seran deduïbles en el IS; per exemple: els honoraris que perceben un administrador d'una societat que al seu torn és l'advocat que la representa en un plet, els honoraris per aquest plet seran deduïbles del IS.

*       NO ÉS DEDUÏBLE: quan es retribueix als administradors o consellers per funcions o activitats de direcció o gerència de la societat, o per altres assimilables a aquestes; funcions que poden haver-se plasmat en uns contractes laborals que regulin la prestació de tals funcions; amb el que les persones concernides tindran un doble vincle amb la societat; un laboral per a prestar aquestes funcions de direcció o gerència o assimilables i un altre en tant que administradors o consellers.
 

La jurisprudència ha considerat que la normativa reguladora de les societats mercantils no discriminava entre les funcions polítiques o deliberatives i de decisió “societàries”, d'una banda, i les d'execució i gestió “empresarials”, raó per la qual no s'admet que mitjançant la celebració d'un contracte es remunerin les funcions executives de l'administrador, o d'alguns membres de l'òrgan d'administració, quan manquessin de suport en el règim legal previst per la normativa societària, que concedeix un paper primordial als estatuts socials i als acords de la junta general.

Centrant la qüestió no en la “necessitat” de la despesa sinó en la seva “legalitat”, que ha d'ajustar-se a les normes que regeixen la matèria de les retribucions dels Administradors; no sols en el que es preveu en els Estatuts Socials sinó als límits que de la totalitat de l'ordenament jurídic poden inferir-se a la vista de les circumstàncies concretes del cas (i els pagaments efectuats a uns administradors els càrrecs dels quals fossin “gratuïts” estarien vulnerant la legalitat mercantil).

 

Si bé l'art. 15.e) de la Llei 27/2014 (Llei IS) exclou expressament les retribucions de les funcions d'alta direcció del que podríem considerar liberalitats, no es poden ignorar els requisits que la normativa mercantil estableix quant a la fixació d'aquestes retribucions, requisits que, pel que fa a la constància estatutària prevista en l'art. 217 TR LSC, segons la redacció portada a efecte per la Llei 31/2014, la Sentència de la Sala civil del Tribunal Suprem de 26 de febrer de 2018, recurs núm. 3574/2017 concreta que aquesta exigència resulta aplicable, no sols als consellers que no realitzen funcions executives, sinó també als que sí que les desenvolupen i perceben per elles la corresponent retribució.