Pausa de l'entrepà: temps de treball?

Si la “pausa de l'entrepà” fos temps de treball, es podria pactar amb els representants la compensació amb dies de descans?

Pausa de l'entrepà: temps de treball?

Si la durada de la jornada diària continuada excedeix de sis hores, cal establir un descans de durada no inferior a 15 minuts (30 minuts per a menors de 18 anys). Alguns convenis col·lectius amplien aquesta “pausa per a l'entrepà” a 20 o 30 minuts.

Amb caràcter general, la pausa per a l'entrepà no es considera temps de treball efectiu, però es pot establir com a tal si es pacta per conveni col·lectiu (d'empresa o sectorial) o als contractes individuals signats amb els treballadors. En cas de pactar-se com a temps de treball efectiu, s'haurà de computar com a part de la jornada diària (és a dir, el treballador no haurà d'allargar la jornada per recuperar la pausa de l'entrepà).

És probable que, si s'acorda que aquesta pausa passi a considerar-se temps de treball efectiu, se superi a l'empresa la durada de la jornada ordinària anual de treball pactada per conveni col·lectiu. Per això, en aquests casos, és habitual que l'empresa i la representació legal dels treballadors acordin que aquest excés de jornada es compensi amb més dies de descans a l'any.

Si no s'arriba a un acord, les hores efectuades per sobre de la jornada ordinària establerta al conveni col·lectiu tindran la consideració d'hores extraordinàries i, en conseqüència, la Inspecció podrà requerir a l'empresa l'abonament d'aquestes hores i la cotització correlativa a la Seguretat Social, a més d'imposar-li una sanció econòmica.

Si no han transcorregut més de quatre mesos des de la realització d'aquesta jornada de més, l'empresa també és a temps de compensar l'excés amb descans retribuït. En cas que sí que hagin transcorregut, no les podrà compensar com a hores extraordinàries, però podrà fer ús de la distribució irregular de la jornada (sempre que no hagin passat més de 12 mesos i l'excés no excedeixi el 10% de la jornada anual).

 

Els nostres professionals us informaran sobre qualsevol qüestió en matèria de temps de treball i distribució de la jornada.